Działalność kontrolna w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie

Zadania Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w zakresie kontroli i nadzoru realizowane są przez Zespół ds. Kontroli Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie.

Zadania te wykonywane są między innymi poprzez:

1) kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz podległe jednostki organizacyjne ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Komendy i jednostek organizacyjnych;
3) prowadzenie czynności sprawdzających, czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
4) prowadzenie postępowań w sprawach szkód i strat w majątku Komendy;
5) kontrolowanie sposobu pełnienia służby zewnętrznej i podejmowanie działań eliminujących zachowania patologiczne;
6 ) współpracę z komórką właściwą do spraw kontroli Komendy Stołecznej Policji.


Zespół do spraw Kontroli

tel. 47 72-46-237

 

Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

Skarga powinna zawierać:

imię i nazwisko skarżącego,
dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
dokładny opis zdarzenia.
 

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Metryczka

Data publikacji 09.10.2011
Data modyfikacji 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Kańka
do góry