Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie.

Kontakt:

ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
tel.47 72 46 213
faks numer  47 72 46 207.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kpp_pruszkow@ksp.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

 • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Pruszkowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

 

 

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

 

 

Zasady składania i tryb rozpatrywania petycji

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz.1195) wypełnia obowiązek
ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP.
Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

 

Podmioty uprawnione do składania petycji

Petycja może być składana przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej,
a także do organizacjilub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję,
czyli własnym, innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

 

Forma petycji

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulicą z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów,
 • wskazanie adresata petycji,
 • określenie przedmiotu petycji (w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Komendy Stołecznej Policji, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego).

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Petycja musi być podpisana

 • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
 • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Rozpatrywanie petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, określonych w ustawie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody,
adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

Miejsce składania petycji do Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie

Petycję można:

 1. przesłać listownie, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 8 05-800 Pruszków;

 2. przesłać faksem, na numer: 47 72 46 207;

 3. przesłać elektronicznie na adres: komendant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl;

 4. doręczyć osobiście.

Metryczka

Data publikacji : 08.06.2018
Data modyfikacji : 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Kańka
do góry